შეკვეთის განთავსებიდან 24 საათის შუალედში, მომხმარებელს უფლება აქვს
გააუქმოს შეკვეთა (თუ ამ დროის შუალედში უკვე მიღებული არ აქვს ნივთი) და
სრულად დაიბრუნოს გადახდილი თანხა.

შეკვეთის მიღებიდან, 24 საათის შუალედში მომხმარებელს შეუძლია დააფიქსიროს
პრეტენზია ნივთის დაზიანების თაობაზე. თუ ნივთის დაზიანება სერიოზულია
,მიწოდების პირობების გათვალისწინებით, მომხმარებელს გაეგზავნება ახალი ნივთი,
იგივე დიზაინით. თუ ნივთს აღენიშნება მხოლოდ მსუბუქი დაზიანება და
მომხმარებელს არ სურს იგივე ნივთის მიღება, მას გადაეცემა ფულადი ანაზღაურება
პრომო კოდის სახით, რომელიც შეადგენს ნივთის თვითღირებულების 25%ს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თანხის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, საბანკო პროცედურებიდან გამომდინარე
თანხის გადმორიცხვას დასჭირდება 3 სამუშაო დღემდე.